Διαταραχές Ύπνου

Οι Δυσυπνίες είναι η πρώτη κατηγορία Διαταραχών Ύπνου και περιλαμβάνουν τις διάφορες μορφές ή Διαταραχές Αϋπνίας, Υπερυπνίας και τις Διαταραχές του Προγράμματος Ύπνου-Εγρήγορσης. Χαρακτηρίζονται από την διαταραχή στην ποσότητα, την ποιότητα ή το χρόνο έναρξης και λήξης του ύπνου. Η δεύτερη μορφή είναι οι Παραϋπνίες που περιλαμβάνουν και τη Διαταραχή Υπνοβασίας, τη Διαταραχή Ενύπνιου Τρόμου και τη Διαταραχή Ονειρικού Άγχους. Τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής είναι η ύπαρξη κάποιου παθολογικού γεγονότος κατά την διάρκεια του ύπνου ή στο όριο ύπνου και εγρήγορσης.

Πηγή: Νίκος Μάνου (1988), Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, University Studio Press

Phone - Call us
Email - Email us