Κώδικας Δεοντολογίας

Η ανάγκη για έναν κώδικα δεοντολογίας.

 

Το 1971 ο Ελευθέριος Τζεράνης ίδρυσε την ψυχιατρική κλινική με το σαφές όραμα να προσφέρει στα άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και στο οικογενειακό τους περιβάλλον μια καλύτερη ζωή.

Από τότε, εμείς η οικογένεια Τζεράνη και οι υπάλληλοι του Psychis Omma εργαζόμαστε για να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα. Το όραμά μας, η αποστολή και οι τρόποι εργασίας μας υποστηρίζονταν διαχρονικά από τις βασικές αξίες που καθοδηγούν τον οργανισμό μας. Όλες οι σχέσεις μας, με τους ασθενείς μας, τα μέλη της οικογένειας τους και τους συναδέλφους μας διέπονται από ακεραιότητα και ενσυναίσθηση. Η τεχνογνωσία μας καθοδηγείται από τη δίψα για γνώση και νέες τεχνικές, καθώς και από το συνεργατικό περιβάλλον, στο οποίο θέλουμε να λειτουργήσουμε. Η αξιοπιστία και η βελτιούμενη αποτελεσματικότητα είναι οι τρόποι μας για την επιτυχή αντιμετώπιση των περίπλοκων προκλήσεων της υγειονομικής περίθαλψης.

Έχουμε αγκαλιάσει την αποστολή μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας, εξειδικευμένη, αποτελεσματική και προσιτή κλινική περίθαλψη σε ασθενείς που εμπιστεύονται τον οργανισμό μας και η επιλογή μας είναι να το πετύχουμε με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που προϋποθέτει την αποτελεσματική διαχείριση των πεπερασμένων πόρων.

Έχοντας αυτό κατά νου περιμένουμε πολλά από τον εαυτό μας. Οι ασθενείς μας, οι συνεργάτες μας, οι εργαζόμενοι μας και η κοινωνία μοιράζονται αυτές τις προσδοκίες. Για να υποστηρίξουμε και να διασφαλίσουμε ότι όλοι μας ανταποκρινόμαστε σε αυτές, έχουμε συμπληρώσει τις αξίες μας με τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας. Αυτός ο Κώδικας Συμπεριφοράς θα μας βοηθήσει, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων και ακόμη και να τις ξεπεράσουμε, καθώς περιγράφει την ηθική μας προσέγγιση απέναντι στους ασθενείς μας, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, τους υπαλλήλους μας, το περιβάλλον και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας.

 

Ο Κώδικα αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Νευροψυχιατρικό Θεραπευτήριο Ε. Τζεράνη ΑΕ, με διακριτικό τίτλο “Θεραπευτήριο Τζεράνη ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ” και μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί μόνον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

 

Η ηθική μας προσέγγιση απέναντι στους ασθενείς

 

Δέσμευση για βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ασθενών μας.

Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους μας εμπιστεύονται για να τους παρέχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη και εναπόκειται σε εμάς να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Η ακεραιότητα και η ενσυναίσθηση καθοδηγούν τις σχέσεις μας, με τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας ενώ διατηρούμε εποικοδομητικό διάλογο μαζί τους.

Οι εργαζόμενοι μας έχουν συμφωνήσει με την υποχρέωση τους να

 • Παρέχουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην ιατρική ανάγκη του ασθενούς, όπως προσδιορίζεται μέσω κλινικής αξιολόγησης.
 • Παρέχουν στους ασθενείς και τις οικογένειες τους όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τη θεραπεία που τους προσφέρονται , στο βαθμό που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή / και από την ορθή κλινική πρακτική.
 • Να μην κάνουν διάκριση με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και το σωματικό ή διανοητικό μειονέκτημα στην παροχή υπηρεσιών.
 • Να αναφέρουν ύποπτη κακοποίηση και παραμέληση, όταν απαιτηθεί.
 • Σέβονται και ακολουθούν πιστά τις αρχές του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας της χώρας μας.

 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών μας

Αναγνωρίζουμε ότι κατά την άσκηση του επαγγέλματός μας ασχολούμαστε με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητες πληροφορίες και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συμμορφωθούμε αυστηρά με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό να διασφαλίσουμε τον έλεγχο των ασθενών μας σε αυτά τα δεδομένα (πρόσβαση, διόρθωση , καταστολή, περιορισμός, αντίθεση, φορητότητα).

Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε στην

 • Λήψη τη συναίνεσης για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών και την ενημέρωση για τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας εάν έχουν απορία.
 • Συλλογή των προσωπικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας και διατήρηση τους μόνο για την απαραίτητη διάρκεια του εν λόγω σκοπού.
 • Διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμός της μεταβίβασης των προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά σε αυστηρά εξουσιοδοτημένα άτομα.

 

Η ηθική μας προσέγγιση απέναντι στους επαγγελματικούς μας συνεργάτες

 

Τελικά όλα είναι θέμα επιχειρηματικής ακεραιότητας.

Ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους θα χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, σεβασμό, δικαιοσύνη και ακεραιότητα. Το Θεραπευτήριο Τζεράνης – ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ – συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς. Δεν θα προσφέρουμε ούτε θα δεχτούμε από τους συνεργάτες μας, οποιεσδήποτε αμοιβές ή οφέλη που παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους ή αυτόν τον Κώδικα. Κάθε είδους διαφθοράς έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της καλής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχουμε μηδενική ανοχή έναντι της διαφθοράς σε οποιαδήποτε μορφή.

 

Προμήθειες

Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών επιλέγονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της τεχνικής αριστείας, της παράδοσης, των τιμών και της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης. Οι όροι συντήρησης καθώς και η ικανότητα επαρκούς εφοδιασμού περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, διασφαλίζουμε την συνεργασία με ευυπόληπτους επιχειρηματικούς εταίρους και φροντίζουμε ώστε οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες να κατανοούν τον κώδικα δεοντολογίας μας και να συμμορφώνονται με αυτόν.

Για σημαντικές επενδύσεις, η αγορά των προμήθειών πραγματοποιείται μέσω λήψης ανταγωνιστικών προσφορών.

 

Αποφεύγουμε την σύγκρουση συμφερόντων

Στο Θεραπευτήριο Τζεράνης – ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ – λαμβάνουμε πάντα επιχειρηματικές αποφάσεις με βάση το συμφέρον της εταιρείας. Οι αποφάσεις δεν βασίζονται ποτέ σε προσωπικές εκτιμήσεις ή σχέσεις. Ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται οποιαδήποτε σύγκρουση, πιθανή ή πραγματική, μεταξύ των συμφερόντων της εταιρείας και του προσωπικού συμφέροντος ενός εργαζομένου ή του κοινωνικού του κύκλου. Πρέπει να αποφεύγουμε καταστάσεις στις οποίες τα προσωπικά μας συμφέροντα ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση ή ακόμη και να φαίνεται ότι έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας. Η αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων είναι μερικές φορές δύσκολη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να είστε πάντα διαφανείς και επικοινωνήστε με τον προϊστάμενο σας.

 

Παρακάτω είναι ορισμένοι τύποι καταστάσεων που πρέπει να γνωρίζουμε ιδιαίτερα:

Επαγγελματικές ευκαιρίες:

Κανείς από εμάς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων μας για το ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ, εάν αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της εταιρείας. Κανένας από εμάς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ιδιοκτησία της εταιρείας ή πληροφορίες σχετικά με την εταιρία για οποιοδήποτε είδος προσωπικού κέρδους. Εάν έχετε αμφιβολίες, ζητήστε πάντα διευκρινίσεις από την διοίκηση.

 

Άλλη απασχόληση:

Οποιαδήποτε εξωτερική απασχόληση μας, με ή χωρίς αποζημίωση, δεν πρέπει να επηρεάζει την απόδοση τους μας εργασία μας για το θεραπευτήριο. Οφείλουμε να μην εμπλεκόμαστε σε εξωτερικά επιχειρηματικά συμφέροντα που εκτρέπουν την προσοχή μας από τις εργασιακές μας ευθύνες ή απαιτούν εργασία κατά τη διάρκεια της εργασίας μας για το θεραπευτήριο. Κανένας εργαζόμενος δεν θα πρέπει να αποδεχθεί εξωτερική δέσμευση ή εργασία, η άσκηση της οποίας έρχεται σε αντίθεση με την ικανότητα του υπαλλήλου να εκπληρώσει σωστά τα καθήκοντά του στο ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ. Κάθε εξωτερική απασχόληση γνωστοποιείται και εγκρίνεται από τη διοίκηση της εταιρείας.

 

Δώρα και προσκλήσεις:

Δεν επιτρέπεται στους εργαζομένους στο ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ να προσφέρουν ή να δέχονται δώρα, παροχές, αποζημιώσεις προς ή από τρίτους. Οι πληρωμές σε μετρητά και άλλα δώρα, είτε μεγάλων είτε μικρών ποσών, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δωροδοκίες και δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές αυτού του είδους πρέπει να απορρίπτονται ευγενικά αλλά σταθερά και να αναφέρονται στον επόπτη σας. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι η αποδοχή μικρών διαφημιστικών αντικειμένων, χωρίς εμπορική αξία, καθώς και μέτρια φιλοξενία και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις εύλογου και συνηθισμένου χαρακτήρα μπορεί να αποτελούν νόμιμη συμβολή στην οικοδόμηση καλών επιχειρηματικών σχέσεων.

 

Η ηθική μας προσέγγιση έναντι των εργαζομένων

 

Χτίζουμε έναν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας. Ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που σέβεται την διαφορετικότητα.

Όλοι οι εργαζόμενοι στο ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ δικαιούνται ένα χώρο εργασίας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν αποτελεί απειλή για την υγεία ή την ασφάλειά τους.

Θα το προσφέρουμε ακολουθώντας τις πιο κάτω αρχές.

 

Ίσες ευκαιρίες

Υποστηρίζουμε την διαφορετικότητα. Προσλαμβάνουμε και αντιμετωπίζουμε τους συναδέλφους μας με τρόπο που δεν κάνει διακρίσεις όσον αφορά το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, την πολιτική γνώμη, τους συνδικαλιστικούς δεσμούς, την κοινωνική ή εθνοτική καταγωγή.

 

Μηδενική ανοχή στην παρενόχληση

Καμία μορφή παρενόχλησης δεν γίνεται ανεκτή στο ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ. Αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά, είτε λεκτική, σωματική ή οπτική, που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, το ύψος, το βάρος, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρίας ενός ατόμου ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμα προστατευμένο χαρακτηριστικό.

 

Ένας καλός και ασφαλής χώρος εργασίας

Θέλουμε πάντα να διατηρούμε ένα ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον το οποίο δίνει κίνητρα στους εργαζομένους, ενθαρρύνει την έκφραση των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας και όπου όλοι νοιώθουν ότι γίνονται δεκτοί με σεβασμό. Δεσμευόμαστε επίσης να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα και προφυλάξεις για να παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Θα συμμορφωθούμε με όλες τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και τις διαδικασίες και οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας. Αναμένουμε ότι οι υπάλληλοί μας θα συμβάλουν επίσης ενεργά υιοθετώντας μια προσεκτική, επαγρύπνηση και υπεύθυνη στάση.

 

Απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών

Δεν ανεχόμαστε ούτε επιτρέπουμε την κατανάλωση αλκοόλ και την παράνομη κατοχή, χρήση, κατασκευή ή διανομή παράνομων ναρκωτικών ή αλκοόλ εντός εγκαταστάσεών του θεραπευτηρίου. Κανένας υπάλληλος δεν θα καταναλώνει αλκοόλ ή θα βρίσκεται υπό την επήρεια παράνομων ναρκωτικών ή αλκοόλ κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του. Κάθε υπάλληλος που γνωρίζει ή υποψιάζεται την κατανάλωση, την παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη κατοχή, χρήση, κατασκευή ή διανομή παράνομων ναρκωτικών ή αλκοόλ από άλλο εργαζόμενο πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενο του.

 

Η ηθική μας προσέγγιση προς το περιβάλλον

 

Δεν έχουμε κληρονομήσει αυτή τη γη από τους προγόνους μας, την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας.

Το Θεραπευτήριο Τζεράνης ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ έχει αποφασίσει να υιοθετήσει μια οικολογικά υπεύθυνη προσέγγιση και να περιορίσει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, συνδυάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις με τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Επιθυμία μας είναι να ενσωματώσουμε την περιβαλλοντική αειφορία στις βασικές οργανωτικές μας λειτουργίες. Το ερώτημα που επομένως τίθεται είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, τους περιορισμούς που θέτουν τα υφιστάμενα κανονιστικά πλαίσια, και τους περιορισμένους πόρους.

Οι απαντήσεις μας σε αυτό το ερώτημα είναι

 • η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών.
 • η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και των υπολειμμάτων.
 • η σωστή διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων.
 • η βιώσιμη μέθοδος προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών.
 • η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων.
 • η δέσμευση του εργατικού δυναμικού μας να δρά ως πρεσβευτής της αειφορίας.
 • η προώθηση καινοτόμων μοντέλων φροντίδας.

 

Η ηθική μας προσέγγιση έναντι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

 

Η φήμη και η υπόληψη μας είναι πολύτιμα αγαθά

Το όνομα και η φήμη του Θεραπευτηρίου Τζεράνης – ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ – είναι πολύτιμα εργαλεία για τη εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας και για την ανάπτυξή μας. Για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους αλλά και των αρχών και όλων των επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους έχουμε δεσμούς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επαγγελματική μας στάση αντικατοπτρίζει τις αξίες της εταιρείας μας.

Λειτουργούμε σε εποπτευόμενο και ελεγχόμενο περιβάλλον. Το ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρχών και να θεωρεί ότι οι παρατηρήσεις, οι συστάσεις και τα αιτήματα των εποπτικών μας οργάνων προσφέρουν ευκαιρίες για την ενίσχυση των διαδικασιών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, είναι αναμενόμενο ότι θα συμβάλουμε στη διατήρηση θετικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τις αρχές και ότι θα αναπτύξουμε με τους εκπροσώπους των αρχών έναν διάλογο διαφανή, εποικοδομητικό, συνεργατικό και προληπτικό.

Είναι συμφέρον μας να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές πληροφορίες της εταιρείας. Οποιοσδήποτε υπάλληλος έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις προστατεύει ανά πάσα στιγμή και να περιορίζει την επικοινωνία του σε όσους την χρειάζονται απολύτως για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι οικονομικές πληροφορίες, επιχειρηματικά σχέδια, πληροφορίες για ασθενείς, υπαλλήλους και άλλες μορφές ευαίσθητων πληροφοριών.

 

Περιουσιακά στοιχεία σε φυσική μορφή

Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε ένα αριθμό αγαθών, εργαλείων και πόρων που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Φροντίζοντας αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διευκολύνουμε την οικονομική ανάπτυξη του ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ και βοηθάμε στην διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας.

Ο καθένας πρέπει να σέβεται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, να τα χρησιμοποιεί για αυστηρά επαγγελματικούς σκοπούς, να τα προστατεύει από τυχόν απώλεια, κλοπή, ζημιά ή κατάχρηση και να τα συντηρεί τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

 

Συμμορφωνόμαστε με τον Κώδικα και με το νόμο.

 

Όλοι οι εργαζόμενοι στο ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας μας. Σε περίπτωση που ο Κώδικας έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, ο νόμος υπερισχύει πάντα έναντι του Κώδικα. Εάν ο Κώδικας ορίζει υψηλότερες απαιτήσεις από τον νόμο, υπερισχύει ο Κώδικας.

Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική

Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε την ορθή κρίση και την κοινή λογική μας. Κατά τη διάρκεια της καθημερινής σας εργασίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις. Εάν έχετε αμφιβολίες για οποιαδήποτε από τις ενέργειές σας, απλώς αναρωτηθείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Είναι σύμφωνο με τον Κώδικα μας;
 • Είναι ηθικό;
 • Είναι νόμιμο;
 • Θα αντανακλά καλά στη φήμη της εταιρείας;
 • Είμαι πρόθυμος να υποστηρίξω δημόσια τη συμπεριφορά μου;

Εάν η απάντηση είναι «όχι» σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, μην το κάνετε. Όποτε είστε αβέβαιοι, να είστε πάντα διαφανείς και ζητήστε καθοδήγηση από τον προϊστάμενο σας.

 

Εγείρετε τις ανησυχίες σας χωρίς καθυστέρηση.

Το ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ προσπαθεί να διατηρεί μια ανοιχτή κουλτούρα ένταξης. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε ενδεχομένως να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου είμαστε αβέβαιοι ή έχουμε ανησυχίες.

Όλοι μας πρέπει να αισθανόμαστε ότι έχουμε το δικαίωμα να συζητήσουμε τις ιδέες μας, να προτείνουμε βελτιώσεις, να έχουμε διαφορετικές απόψεις και, καλόπιστα, να εγείρουμε ανησυχίες που μπορεί να έχουμε.

Είναι πάντα καλύτερο να αντιμετωπίζεται μια κατάσταση ή ένα ζήτημα με έναν απλό και άμεσο τρόπο απευθείας μεταξύ των εμπλεκόμενων. Όμως αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ένας από εμάς μπορεί να αισθανθεί άβολα να το κάνει αυτό. Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μιλήσετε με τον προϊστάμενό σας ή, εάν χρειάζεται, με οποιονδήποτε ανώτερο στην ιεραρχία.

H πρώτη ψυχιατρική κλινική που ενσωματώνει ένα ψηφιακό εργαλείο ψυχικής υγείας στην παρακολούθηση των ασθενών.

Η ψηφιακή Λύση Monsenso συνεισφέρει στη διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης και δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ουσιαστικής συνεργασίας των ειδικών μας με τους ασθενείς.

Facebook
LinkedIn
Instagram

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Phone - Call us
Email - Email us