ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Ασφάλεια Πληροφοριών και η Προστασία της Ιδιωτικότητας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για τον Οργανισμό μας προκειμένου:

  • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση του Οργανισμού με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
  • Να προστατεύσει τα συμφέροντα του Οργανισμού, του προσωπικού και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους,
  • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται,
  • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων του Οργανισμού.

 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο Οργανισμός μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Ιδιωτικότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 27001:2013 και ISO/IEC 27701:2019 το οποίο στοχεύει :

  • Στην προστασία του φυλασσόμενου αρχείου, των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες του Οργανισμού από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
  • Στην συστηματική αποτίμηση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
  • Στην ασφαλή αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας,
  • Στη διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας ιδιωτικότητας

 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτό.

Το προσωπικό δεσμεύεται να τηρεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Συστήματος.

Η Διοίκηση δεσμεύεται πλήρως για την πιστή εφαρμογή του Συστήματος, για την παροχών των απαραίτητων πόρων που απιτούνται για τη συνεχή βελτίωσή του και για την τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία της Ιδωτικότητας.

 

30/09/2021

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΖΕΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

H πρώτη ψυχιατρική κλινική που ενσωματώνει ένα ψηφιακό εργαλείο ψυχικής υγείας στην παρακολούθηση των ασθενών.

Η ψηφιακή Λύση Monsenso συνεισφέρει στη διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης και δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ουσιαστικής συνεργασίας των ειδικών μας με τους ασθενείς.

Facebook
LinkedIn
Instagram

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Phone - Call us
Email - Email us